Satış Sözleşmesi

Madde: 1       Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan; Dervişali Mah. Fevzipaşa Cad. Testereci Sok. No: 1/ 9 Fatih / İstanbul adresine mukim Aydıner Şifalı Bitkiler İlaç Kozmetik Gıda Bil. San. Tic. Ltd. Şti. SATICI ile diğer tarafta; (gerekli bilgi sipariş anında otomatik olarak sözleşmeye işlenmeli) … adresinde mukim Bay/bayan …. (gerekli bilgi sipariş anında otomatik olarak sözleşmeye işlenmeli) ALICI arasında aşağıda belirtilen şartlarda akdedilmiştir. 

Madde: 2        Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`NIN, SATICI`YA ait http://www.devasifa.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, iş bu sözleşme kapsamında içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. http://www.devasifa.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde: 3        Ürünün Teslimi ve Teslimin Şekli

Ürün, ALICI`NIN teslimini talep etmiş olduğu … (gerekli bilgi sipariş anında otomatik olarak sözleşmeye işlenmeli)  adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, … (gerekli bilgi sipariş anında otomatik olarak sözleşmeye işlenmeli) isimli kişiye teslim edilecektir.

Madde: 4        Teslimat, Masraflar ve Ödemesi

Teslimat masrafları ALICI`YA aittir.Teslim anında ALICI`NIN adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`NIN ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’YA aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’NIN hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`YA bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`YA ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’NIN tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

(alıcı sipariş anında ödeme ile ilgili seçenekleri seçtiğinde seçimine göre aşağıdaki ödeme hallerinden biri sözleşmeye otomatik olarak yüklenmeli)

ALICI sipariş ettiği ürünlerin bedellerini sanal post üuuml;zerinden kredi kartı ile ödemiştir.

ALICI sipariş ettiği ürünlerin bedellerini teslim anında kargo elemanına elden nakit veya kredi kartı olarak ödeyecektir.

Madde: 5        Alıcının Beyan ve Taahhütleri

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’YA aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’YA KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’YA ait kredi kartının ALICI’NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’YA ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’YA göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’YA aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`NIN gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’YA yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

Madde: 6        Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI’NIN hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’YA eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’YA bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`NIN siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.


Madde: 7        Sözleşme Konusu Ürünün Özellikleri 

(Alıcının seçtiği ürünlerin özellikleri otomatik olarak buraya işlenecek)

1.      Ürünün Adı ve Adeti:

2.      Ürünün Adı ve Adeti:


Madde: 8        Ürünün Fiyatı

(Alıcının seçtiği ürünlerin özellikleri otomatik olarak buraya işlenecek) 

1.      Ürünün Adet Fiyatı:

2.      Ürünün Adet Fiyatı:

 

Toplam Tutar:

Madde: 9        Ödeme Planı

ALICI’NIN kredi kartı ile ödeme yapması ve kredi kartını veren bankanın taksit yapması halinde, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


Madde: 10      Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 11. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve http://www.devasifa.com.tr web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’YA teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI’YA iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’YA KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.


Madde: 11      Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Ambalajı açılmış, bozulmuş ve kullanılmamış ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz ve ürünler iade edilemez.


Madde: 12      Temerrüt Hali Ve Sonuçları

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’DAN talep edebilir ve her koşulda ALICI’NIN borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


Madde: 13      İtilafların Çözümü

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’NIN ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Madde: 14      Yürürlülük

Site üzerinden verilen siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Devaşifa © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.
Geliştirici: Green Global